Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

GENERALFORSAMLING I TMV
TIRSDAG d. 8. MARTS 2016 kl. 19.00 – 21.30
Hvalsø Skoles kantine, Skolevej 5, 4330 Hvalsø

DAGSORDEN/REFERAT

1. Valg af dirigent: Bodil Nielsen valgtes

2. Bestyrelsesberetning ved formand Bendt Olsen: Beretningen godkendtes
enstemmigt
Orientering fra laugene: Havehold, byggehold og møllere taget til
efterretning.
Café-hold: Efter diverse bemærkninger taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab samt fastsættelse af kontingent ved
Connie Olsen, kasserer: Regnskabet blev uddelt og godkendt. Kontingentet på
175 kr. uændret.

4. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest
8 dage før: Ingen

5. Valg til bestyrelse mm.:
Formand for ét år – Bent Olsen træder tilbage.
Bestyrelsen foreslår Vagn Ottar Mortensen: Valgt

Kasserer for to år – Connie Olsen modtager genvalg.
Genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer for to år – Karin Gottfredsen og Bent Brun Larsen
modtager genvalg.
Andre kandidater: Ole Sørensen
Karin Gottfredsen og Bent Brun Larsen valgt
Bestyrelsessuppleanter for ét år – Jørgen Søgaard og Ib Læsøe modtager
Genvalg
Genvalgt

Revisor for ét år – Erling Svendsen modtager genvalg.
Genvalgt
Revisorsuppleant for ét år – Knud Petersen modtager genvalg.
Genvalgt

To repræsentanter til Den Selvejende Institution-Tadre Mølle for ét år –
Bendt Olsen og Karsten Druedahl – modtager genvalg.
Anders Hvas opstiller.
Bendt Olsen og Karsten Druedahl valgt

Museumsrådet for Lejre Kommune for ét år –
Bendt Olsen – modtager genvalg.
Genvalgt

6. Eventuelt: Bent Gottfredsen rettede på DSIs vegne en tak til TMV for årets
store indsats.
Bent Brun Larsen takkede Bendt Olsen for indsatsen som formand.

Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inden generalforsamlingen.

Der vil være forplejning i form af vin og vand.

Ref. ved Karin Gottfredsen, sekretær