Referat – Generalforsamling 2020

Referat – Generalforsamling 2020

Referat

Tirsdag den 11. august 2020 – Kl. 15

Tadre Møllevej 23

Grundet coronapandemi måtte forårets generalforsamling desværre aflyses. Ny generalforsamling afholdt d. 11. august 2020.

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
  Formanden bød velkommen til forsamlingen, som udgjorde 51 personer. En kort orientering om forløb af generalforsamlingen.
 2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørn Jensen.
  • Dirigenten vurderer lovlig indkaldelse.
   Dirigenten gennemgik bestemmelserne i vedtægternes §4.

   I henhold til dette regelsæt blev der ved mail af 20. februar 2020 indbudt til generalforsamling d. 17. marts 2020.

   Som følge af Corona-situationen blev generalforsamlingen aflyst ved mail af 12. marts 2020 med oplysning om, at der vil komme en ny indbydelse.

   Deenne indbydelse er udsendt d. 15. juli 2020 bilags dagsordenen – dvs. mere end 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

   Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen er varslet i henhold til vedtægterne.

   Carsten Heldam gjorde opmærksom på, at han skriftligt havde fremsendt forslag til bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen. Dette forslag var ikke belevet udsend sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

   Dirigenten beklagede dette og anførte, at forslaget vil komme til behandling under pkt. 6.
  • Der vælges min. 2 stemmetællere.
   Flemming Sørensen og Bente Søderberg blev valgt.
 3. Bestyrelsesberetning ved formanden + evt. kort orientering fra laugene.
  Der fremførtes en fyldig beretning om årets gang:

  Diverse arrangementer (officielle som interne), de mange bestilte omvisninger, besøgstal (8.500 registrerede, 2.500 ikke registrerede / i alt ca. 11.000), de mange istandsættelser ude og inde, samarbejde med ROMU, DN, Nationalpark Skjoldungernes land og Kildeengens Høslætlaug blev nævnt.

  Stor tak til alle frivillige i laugene for flot pasning i alle afdelinger. Efterlyser flere frivillige – gerne yngre / +60!

  Man har aldrig været tættere på en færdig møllegård.

  Stolthed over andenpladsen i konkurrencen om Danmarks smukkeste vandmølle udskrevet af “Historiske Huse”/Real Dania.

  Der er afholdt 11 bestyrelsesmøder og 10 laugsmøder i 2019.
 4. DSI-TMs formand orienterer om situationen efter overdragelsen fra Staten til DSI.
  Grundet formandens sygdom fremlagde konstitueret formand Jørn Jensen beretning:

  DSI-TM har overtaget ejerskab af TM – det har medført udarbejdelse af nye vedtægter og økonomiforhandlinger med Lejre Kommune, revidering af diverse aftaler med ROMU ang. ansvarsområder, forsikringsrevision med ansvar på færdsel udenfor åbningstider.

  Der er opsat hjertestarter og redningsstation og aftalt møde med ROMU og brandmyndigheder ang. besøgstal i bygniger.

  Bidrag fra TMV + arbejdskraft gør TM til attraktivt besøgssted på linje med bla. Ledreborg. Der er et godt samarbejde DSI-TM / TMBs bestyrelse imellem.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
  Flot og fyldestgørende regnskab fremlagt – bilag vedhæftet.
 6. Fastsættelse af kontingent.
  Nuværende kontingent fortsætter.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  • Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

   To forslag:
  • Man kan sidde i bestyrelsen max 10 år med en overgangsordning på 2 år.
  • TMV vælger 3 medlemmer til DSI i stedet for 2.
   Begge forslag nedstemt.

   Begge forslag skulle i henhold til vedtægternes §4. have været udsendt til alle medlemmer inden generalforsamlingen. Bestyrelsen beklager meget, at det ikk er sket.

   Rettidigt indkomne forslag vil fremover blive sendt ud.
 1. Valg til bestyrelse – download dokument