Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING I TMV 2018

TIRSDAG DEN 13. MARTS KL. 19.00 – 21.30

ØSTERGADE 1, 4330 HVALSØ

Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.

DAGSORDEN

0. Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent . Bestyrelsen foreslår Bjarne Jægerskov
2. Dirigenten udpeger min. 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsesberetning ved formanden + evt. kort orientering fra laugene?
4. Orientering fra DSI-TM og Marie Hansens Fond.
5. Forelæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Bestyrelsen ønsker at lovliggøre sidste år fejlvalg af ekstra bestyrelsesmedlem – der er brug for dette. Evt vedtægtsændring???
8. Behandling af indkomne forslag. Disse SKAL være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

VALG TIL BESTYRELSE mm.

A) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Connie Olsen, kasserer – modtager genvalg.
Karin Gottfredsen, sekretær – modtager genvalg.
Ole Sørensen, omvisningskoordinator – modtager genvalg.

B) Bestyrelsessuppleanter på valg for 1 år:
Ib Læsøe , gartner – modtager genvalg
Carsten Heldam, webb-master – modtager genvalg.

C) Revisor for 1 år Erling Svendsen – modtager genvalg.
D) Revisorsuppleant for 1 år Knud Petersen – modtager genvalg.

E) 2 repræsentanter til Den Selvejende Institution – Tadre Mølle på valg for 2 år:
Bendt Olsen – modtager genvalg.
Karsten Druedahl – modtager genvalg.

F) 1 repræsentant til Museumsrådet for Lejre Kommune for 2 år:
Bendt Olsen er på valg – modtager ikke genvalg.
Inger-Merethe Sørensen valgtes efter B Os ønske som stedfortræder – modtager valg som repræsentant.

9. Eventuelt

Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inden generalforsamlingen.

Forolejning: Øl, vand, vin, kaffe, te, ost, kage???

Pbv. Karin Gottfreden, sekretær