Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

2019 INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I TADRE MØLLES VENNER
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 – ca.22
Østergade 1, Hvalsø

Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.

DAGSORDEN
0. Velkomst ved formanden.
1. Valg af dirigent, som vurderer lovlig indkaldelse, og der vælges min. 2 stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår Bjarne Jægerskou
2. Bestyrelsesberetning ved formanden + kort orientering fra laugene.
3. DSI-TMs formand orienterer om den nye situation for Tadre Mølle.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg til bestyrelse – se nedenfor.
8. Eventuelt
Efterfølgende, hvis tid gives: Billedforedrag om Åstrup Kloster ved Bent Gottfredsen

SONY DSC


VALG TIL BESTYRELSE mm.
A) Valg af formand for 2 år:
Bent Brun Larsen – modtager genvalg
B) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Sven-Erik Raun, næstformand – modtager genvalg
Jørgen Søgaard – modtager genvalg
Bente Søderberg – modtager ikke genvalg
Hermed er antal bestyrelsesmedlemmer atter i overensstemmelse med vedtægterne, hvorfor pladsen ikke genbesættes.
C) Bestyrelsessuppleanter på valg for 1

Reliable the one which can guide them at each measure. Getting information concerning the college help for your paper is important. Now you are aware of how to land to the buy a paper for college At a moment. As a Result you won’t only receive the best mission written by the most experienced and competent assignment makers but you’ll also save your time that you could use by studying and preparing for your exam

år:
Ib Læsøe, gartner – modtager genvalg
Carsten Heldam, webb-master – modtager genvalg
D) Revisor på valg for 1 år:
Erling Svendsen – modtager genvalg
E) Revisorsuppleant på valg for 1 år:
Knud Petersen – modtager genvalg

Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inde generalforsamlingen.

Forplejning: Øl, vand, vin, kaffe, te og kage.

Pbv.
Karin Gottfredsen, sekretær