Tag: 2018

Recent Posts

Jule Hilsen

Kære alle

Fra 31-12 overtager DSI-TM ejerskabet af Tadre Mølle fra Naturstyrelsen.

Dette sker vederlagsfrit for DSI-TM og på Statens foranledning. Overdragelsen vedrører kun bygningerne og nærarealerne omkring dem. For de øvrige arealer fortsætter lejeaftalen mellem Naturstyrelsenog DSI-TM, dog tinglyses der en forkøbsret for DSI-TM, hvis staten mod forventning skulle ønske at afhænde dem. Hvis DSI-TM på et tidspunkt ikke skulle kunne magte sine opgaver, har Staten betinget sig ret til at overtage Tadre Mølle igen, på samme vilkår som dennu overdrages DSI-TM.

Hvad betyder det for DSI-TM?

Alt fortsætter som hidtil. Vi skal stadig stille ejendommen til disposition for museumsdrift og naturformidling, og vi har stadig ansvaret for bygninger og arealer, men vi får mere arbejde og større ansvar. Desuden burde det blive lettere at rejse fondsmidler.

Hvad betyder det for Tadre Mølle?

Her fortsætter alt også som hidtil. Fredningsbestemmelserne gælder uanset ejerskab, men med ejerskabet kan DSI-TM tegne en fuld og nyværdiforsikring pr 31-12-18. Staten er selvforsikrende. Dvs. at hvis ulykken var ude, havde det været op til Staten at beslutte, om der skulle genopbygges eller ej.

Hvad betyder det for vores lejere, samarbejdspartnere, brugere og forpagter?

Her fortsætter alt som hidtil. Ingen vil blive berørt af ejerskiftet.

Hermed ønsket om en god jul og et godt nytår til jer alle og tak for jeres indsats, hjælp og engagement i 2018.

Efterårsferie 2018

 

 

SJOV EFTERÅRSFERIE PÅ TADRE MØLLE

UGE 42 LØRDAG D. 13 – SØNDAG D. 21

Møllen har åbent hver dag
– mandag lukket –
Aktiviteter kl. 12 – 15

Grundet vandmangel er det usikkert om vi har eget malet mel.

PROGRAM FOR AKTIVITETER
Lørdag; SMEDEVÆRKSTED + SKRIVEVÆRKSTED
Søndag: SMEDEVÆRKSTED + LYT TIL EN MØLLEHISTORIE
Tirsdag: NATIONALPARK/NATURAKTIVITET
LAV DIN EGEN ÆBLEMOST –
TAG ÆBLER OG EN FLASKE MED
Onsdag: TRÆVÆRKSTED
Torsdag: BAGEDAG
Fredag: BAGEDAG
Lørdag: TRÆVÆRKSTED
Søndag: ULDVÆRKSTED

Påske på Tadre Mølle 2018

PÅSKE PÅ TADRE MØLLE 2018

TADRE MØLLE har påskeåbent d. 29/3 – d. 2/4 kl. 11 – 16

Torsdag fra kl. 12 er der ULDVÆRKSTED: Her kan man karte, spinde på håndten, slentre og filte påskeæg.
Fredag fra kl. 12 er der igen uld på programmet: Lav en kylling og/eller et får og slentre.

Begge dage er der nybagte vafler i svinehuset.

Lørdag lukkes køerne ud på engen – en festlig oplevelse – ca. kl. 11.

Søndag og mandag fra kl. 12 er der æggemaling, og i Tadre Bæk kan du søsætte dit æg til rafting i strømmen.

Alle dage betales almindelig entré
værkstederne er gratis!

Generalforsanling 2018

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING I TMV 2018
TIRSDAG DEN 13. MARTS KL. 19.00 – 21.30
ØSTERGADE 1, 4330 HVALSØ
Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.
DAGSORDEN
0. Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent . Bestyrelsen foreslår Bjarne Jægerskov
Der vælges min. 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsesberetning ved formanden + evt. kort orientering fra laugene samt orientering fra
DSI-TM og Marie Hansens Fond.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag. Disse SKAL være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelse – se nedenfor.
7. Eventuelt.
VALG TIL BESTYRELSE mm.
A) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Connie Olsen, kasserer – modtager genvalg.
Karin Gottfredsen, sekretær – modtager genvalg.
Ole Sørensen, omvisningskoordinator – modtager genvalg.
Birgitte Knudsen, caféudvalg – modtager genvalg.
B) Bestyrelsessuppleanter på valg for 1 år:
Ib Læsøe , gartner – modtager genvalg
Carsten Heldam, webb-master – modtager genvalg.
C) Revisorpå valg for 1 år Erling Svendsen – modtager genvalg.
D) Revisorsuppleant på valg for 1 år Knud Petersen – modtager genvalg.
E) 2 repræsentanter til Den Selvejende Institution – Tadre Mølle på valg for 2 år:
Bendt Olsen – modtager genvalg.
Karsten Druedahl – modtager genvalg.
F) 1 repræsentant til Museumsrådet for Lejre Kommune for 2 år:
Bendt Olsen er på valg – modtager ikke genvalg.
Inger-Merethe Sørensen valgtes i 2017 som stedfortræder – modtager valg som repræsentant.
9. Eventuelt
Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inden
generalforsamlingen.
Forplejning: Øl, vand, kaffe, te, og kage.
Pbv.
Karin Gottfredsen, sekretær