Tag: Generalforsamlinger

Recent Posts

Referat – Generalforsamling 2020

Referat

Tirsdag den 11. august 2020 – Kl. 15

Tadre Møllevej 23

Grundet coronapandemi måtte forårets generalforsamling desværre aflyses. Ny generalforsamling afholdt d. 11. august 2020.

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
  Formanden bød velkommen til forsamlingen, som udgjorde 51 personer. En kort orientering om forløb af generalforsamlingen.
 2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørn Jensen.
  • Dirigenten vurderer lovlig indkaldelse.
   Dirigenten gennemgik bestemmelserne i vedtægternes §4.

   I henhold til dette regelsæt blev der ved mail af 20. februar 2020 indbudt til generalforsamling d. 17. marts 2020.

   Som følge af Corona-situationen blev generalforsamlingen aflyst ved mail af 12. marts 2020 med oplysning om, at der vil komme en ny indbydelse.

   Deenne indbydelse er udsendt d. 15. juli 2020 bilags dagsordenen – dvs. mere end 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

   Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen er varslet i henhold til vedtægterne.

   Carsten Heldam gjorde opmærksom på, at han skriftligt havde fremsendt forslag til bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen. Dette forslag var ikke belevet udsend sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

   Dirigenten beklagede dette og anførte, at forslaget vil komme til behandling under pkt. 6.
  • Der vælges min. 2 stemmetællere.
   Flemming Sørensen og Bente Søderberg blev valgt.
 3. Bestyrelsesberetning ved formanden + evt. kort orientering fra laugene.
  Der fremførtes en fyldig beretning om årets gang:

  Diverse arrangementer (officielle som interne), de mange bestilte omvisninger, besøgstal (8.500 registrerede, 2.500 ikke registrerede / i alt ca. 11.000), de mange istandsættelser ude og inde, samarbejde med ROMU, DN, Nationalpark Skjoldungernes land og Kildeengens Høslætlaug blev nævnt.

  Stor tak til alle frivillige i laugene for flot pasning i alle afdelinger. Efterlyser flere frivillige – gerne yngre / +60!

  Man har aldrig været tættere på en færdig møllegård.

  Stolthed over andenpladsen i konkurrencen om Danmarks smukkeste vandmølle udskrevet af “Historiske Huse”/Real Dania.

  Der er afholdt 11 bestyrelsesmøder og 10 laugsmøder i 2019.
 4. DSI-TMs formand orienterer om situationen efter overdragelsen fra Staten til DSI.
  Grundet formandens sygdom fremlagde konstitueret formand Jørn Jensen beretning:

  DSI-TM har overtaget ejerskab af TM – det har medført udarbejdelse af nye vedtægter og økonomiforhandlinger med Lejre Kommune, revidering af diverse aftaler med ROMU ang. ansvarsområder, forsikringsrevision med ansvar på færdsel udenfor åbningstider.

  Der er opsat hjertestarter og redningsstation og aftalt møde med ROMU og brandmyndigheder ang. besøgstal i bygniger.

  Bidrag fra TMV + arbejdskraft gør TM til attraktivt besøgssted på linje med bla. Ledreborg. Der er et godt samarbejde DSI-TM / TMBs bestyrelse imellem.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
  Flot og fyldestgørende regnskab fremlagt – bilag vedhæftet.
 6. Fastsættelse af kontingent.
  Nuværende kontingent fortsætter.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  • Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

   To forslag:
  • Man kan sidde i bestyrelsen max 10 år med en overgangsordning på 2 år.
  • TMV vælger 3 medlemmer til DSI i stedet for 2.
   Begge forslag nedstemt.

   Begge forslag skulle i henhold til vedtægternes §4. have været udsendt til alle medlemmer inden generalforsamlingen. Bestyrelsen beklager meget, at det ikk er sket.

   Rettidigt indkomne forslag vil fremover blive sendt ud.
 1. Valg til bestyrelse – download dokument

Generalforsamling 2020

Download indbydelsen her


Indbydelse

Tirsdag den 11. august 2020 – Kl. 15

Tadre Møllevej 23

Grundet coronapandemi måtte forårets generalforsamling desværre aflyses.
Hermed ny indkaldelse til GENERALFORSAMLING i telt på Tadre Mølle.
Det giver mulighed for den behørige afstand.
Efter generalforsamlingen kan man kl. ca. 17 deltage i grill-arrangement.
Her bedes man tilmelde sig minimum 14 dage før!
Drikkevarer kan købes.

Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.

Dagsorden

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørn Jensen.
  • Dirigenten vurderer lovlig indkaldelse.
  • Der vælges min. 2 stemmetællere.
 3. Godkendelse af referat
 4. Bestyrelsesberetning ved formanden + evt. kort orientering fra laugene.
 5. DSI-TMs formand orienterer om situationen efter overdragelsen fra Staten til DSI.
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 10. Valg til bestyrelse – se nedenfor.
 11. Eventuelt

Valg til bestyrelse mm.

 • Valg af kasserer for 2 år
  Connie Olsen
ValgKandidatGenvalg
Kasserer (2 år)Connie Olsenmodtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer
(2 år)
Ole Sørensen

Birgitte Knudsen

Karin Gottfredsen
(sekretær)
modtager genvalg

modtager genvalg

modtager genvalg
Bestyrelsessuppleanter
(1 år)
Ib Læsøe, gartner

Carsten Heldam
modtager ikke genvalg

modtager ikke genvalg
Revisor (1 år)Erling Svendsenmodtager genvalg
Revisorsuppleant (1 år)Knud Petersenmodtager genvalg
TMV-repræsentanter
til DSI (2 år)
Bendt Olsen

Bent Brun Larsen

Karsten Druedahl
(kasserer)
modtager ikke genvalg

opstiller / bestyrelsen
anbefaler

modtager genvalg
Repræsentant til
Museumsrådet
Inger-Merethe
Sørensen
modtager genvalg

Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inden generalforsamlingen.

Forplejning: Øl, vand, kaffe/te og kage
pbv.
Karin Gottfredsen, Sekretær

Generalforsamling 2019

2019 INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I TADRE MØLLES VENNER
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 – ca.22
Østergade 1, Hvalsø

Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.

DAGSORDEN
0. Velkomst ved formanden.
1. Valg af dirigent, som vurderer lovlig indkaldelse, og der vælges min. 2 stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår Bjarne Jægerskou
2. Bestyrelsesberetning ved formanden + kort orientering fra laugene.
3. DSI-TMs formand orienterer om den nye situation for Tadre Mølle.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg til bestyrelse – se nedenfor.
8. Eventuelt
Efterfølgende, hvis tid gives: Billedforedrag om Åstrup Kloster ved Bent Gottfredsen

SONY DSC


VALG TIL BESTYRELSE mm.
A) Valg af formand for 2 år:
Bent Brun Larsen – modtager genvalg
B) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Sven-Erik Raun, næstformand – modtager genvalg
Jørgen Søgaard – modtager genvalg
Bente Søderberg – modtager ikke genvalg
Hermed er antal bestyrelsesmedlemmer atter i overensstemmelse med vedtægterne, hvorfor pladsen ikke genbesættes.
C) Bestyrelsessuppleanter på valg for 1 år:
Ib Læsøe, gartner – modtager genvalg
Carsten Heldam, webb-master – modtager genvalg
D) Revisor på valg for 1 år:
Erling Svendsen – modtager genvalg
E) Revisorsuppleant på valg for 1 år:
Knud Petersen – modtager genvalg

Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inde generalforsamlingen.

Forplejning: Øl, vand, vin, kaffe, te og kage.

Pbv.
Karin Gottfredsen, sekretær

Generalforsanling 2018

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING I TMV 2018
TIRSDAG DEN 13. MARTS KL. 19.00 – 21.30
ØSTERGADE 1, 4330 HVALSØ
Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.
DAGSORDEN
0. Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent . Bestyrelsen foreslår Bjarne Jægerskov
Der vælges min. 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsesberetning ved formanden + evt. kort orientering fra laugene samt orientering fra
DSI-TM og Marie Hansens Fond.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag. Disse SKAL være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelse – se nedenfor.
7. Eventuelt.
VALG TIL BESTYRELSE mm.
A) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Connie Olsen, kasserer – modtager genvalg.
Karin Gottfredsen, sekretær – modtager genvalg.
Ole Sørensen, omvisningskoordinator – modtager genvalg.
Birgitte Knudsen, caféudvalg – modtager genvalg.
B) Bestyrelsessuppleanter på valg for 1 år:
Ib Læsøe , gartner – modtager genvalg
Carsten Heldam, webb-master – modtager genvalg.
C) Revisorpå valg for 1 år Erling Svendsen – modtager genvalg.
D) Revisorsuppleant på valg for 1 år Knud Petersen – modtager genvalg.
E) 2 repræsentanter til Den Selvejende Institution – Tadre Mølle på valg for 2 år:
Bendt Olsen – modtager genvalg.
Karsten Druedahl – modtager genvalg.
F) 1 repræsentant til Museumsrådet for Lejre Kommune for 2 år:
Bendt Olsen er på valg – modtager ikke genvalg.
Inger-Merethe Sørensen valgtes i 2017 som stedfortræder – modtager valg som repræsentant.
9. Eventuelt
Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inden
generalforsamlingen.
Forplejning: Øl, vand, kaffe, te, og kage.
Pbv.
Karin Gottfredsen, sekretær