Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TADRE MØLLES VENNER

2015

§1.

Foreningens navn er Tadre Mølles Venner (TMV). Foreningen er støtteforening for Tadre Mølle (TM)/Roskilde Museum. Som medlem kan optages enkeltpersoner, husstande og foreninger, der ønsker at deltage i bevarelsen af Tadre Mølle som kulturminde og naturformidlingscenter. Hvert medlemskab har én stemme på generalforsamlingen.

§2.

Foreningens formål er at støtte TM’s aktiviteter. TMV’s medlemmer kan stille sig til rådighed for løsning af opgaver til gavn for møllegården, herunder at udarbejde og indgå i vagtplaner på åbningsdage, at forestå omvisninger, at deltage i arrangementer samt, at deltage i praktisk arbejde på ejendommens udearealer. Tadre Mølles Venner kan afholde medlemsarrangementer på møllen.

§3.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger en bestyrelse på 5 –7 medlemmer, og 2 suppleanter efter bestyrelsens bestemmelse. En revisor og revisorsuppleant. Formand og kasserer tegner foreningen og vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år, sådan at formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, og kassereren og 2 bestyrelses-medlemmer er på valg i lige år. Suppleanter og revisor vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Udtræder et medlem af bestyrelsen i utide indtræder suppleanten som ordinært medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær. Tadre Mølles Venner vælger på generalforsamlingen 2 repræsentanter til DSI-TM og 1 repræsentant til museumsrådet for Lejre Kommune. Personer der gerne modtager valg, men ikke har mulighed for at være tilstede ved generalforsamlingen, er valgbare, hvis de forud har meddelt dette skriftligt til bestyrelsen.

§4.

Den årlige generalforsamling er kun for medlemmer og afholdes ultimo marts. Dags-ordenen udsendes senest 14 dage forinden. Forslag som ønskes behandlet på general-forsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og herefter udsendes til alle medlemmer.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant, samt 2 repræsentanter til bestyrelsen for DSI-TM og 1 repræsentant til museumsrådet for Lejre Kommune.

6. Eventuelt.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal og foregår skriftligt, såfremt mindst et medlem på generalforsamlingen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 25% af medlemmerne ønsker det med angivelse af dagsorden.

Referat af generalforsamlingen underskrives kun af dirigenten.

§4a.

Det underskrevne referat sættes på foreningens hjemmeside samt udsendes til foreningens medlemmer snarest efter generalforsamlingens afholdelse.

§4b.

Bestyrelsen kan invitere personer til generalforsamlingen i situationer, hvor man vil belyse sager, der har eller vil få betydning for foreningens arbejde.

§5.

Regnskabsåret går fra den 1.1. – 31.12. Foreningens indtægter hviler på medlems-kontingenter samt på salg af varer i møllens café.

§6.

Bestyrelsen skal løbende informere medlemmerne om aktiviteter ved Tadre Mølle.

§7.

Ændring af vedtægterne kan kun finde sted, når 75% af deltagerne på en general-forsamling stemmer herfor.

§8.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 75% flertal af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuel formue overdrages Tadre Mølle eller andre sidestillede aktiviteter i Lejre Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 1996 og ændret på generalforsamlingen den 22. marts 2004 og generalforsamlingen den 20. marts 2006 og generalforsamlingen den 30. marts 2010 og generalforsamlingen den 6. marts 2012 og generalforsamlingen den 19. marts 2013 og general-forsamlingen den 19. marts 2014 og generalforsamlingen den 31 marts 2015