Generalforsanling 2018

Generalforsanling 2018

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING I TMV 2018
TIRSDAG DEN 13. MARTS KL. 19.00 – 21.30
ØSTERGADE 1, 4330 HVALSØ
Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.
DAGSORDEN
0. Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent . Bestyrelsen foreslår Bjarne Jægerskov
Der vælges min. 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsesberetning ved formanden + evt. kort orientering fra laugene samt orientering fra
DSI-TM og Marie Hansens Fond.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag. Disse SKAL være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelse – se nedenfor.
7. Eventuelt.
VALG TIL BESTYRELSE mm.
A) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Connie Olsen, kasserer – modtager genvalg.
Karin Gottfredsen, sekretær – modtager genvalg.
Ole Sørensen, omvisningskoordinator – modtager genvalg.
Birgitte Knudsen, caféudvalg – modtager genvalg.
B) Bestyrelsessuppleanter på valg for 1 år:
Ib Læsøe , gartner – modtager genvalg
Carsten Heldam, webb-master – modtager genvalg.
C) Revisorpå valg for 1 år Erling Svendsen – modtager genvalg.
D) Revisorsuppleant på valg for 1 år Knud Petersen – modtager genvalg.
E) 2 repræsentanter til Den Selvejende Institution – Tadre Mølle på valg for 2 år:
Bendt Olsen – modtager genvalg.
Karsten Druedahl – modtager genvalg.
F) 1 repræsentant til Museumsrådet for Lejre Kommune for 2 år:
Bendt Olsen er på valg – modtager ikke genvalg.
Inger-Merethe Sørensen valgtes i 2017 som stedfortræder – modtager valg som repræsentant.
9. Eventuelt
Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inden
generalforsamlingen.
Forplejning: Øl, vand, kaffe, te, og kage.
Pbv.
Karin Gottfredsen, sekretær