Jule Hilsen

Jule Hilsen

Kære alle

Fra 31-12 overtager DSI-TM ejerskabet af Tadre Mølle fra Naturstyrelsen.

Dette sker vederlagsfrit for DSI-TM og på Statens foranledning. Overdragelsen vedrører kun bygningerne og nærarealerne omkring dem. For de øvrige arealer fortsætter lejeaftalen mellem Naturstyrelsenog DSI-TM, dog tinglyses der en forkøbsret for DSI-TM, hvis staten mod forventning skulle ønske at afhænde dem. Hvis DSI-TM på et tidspunkt ikke skulle kunne magte sine opgaver, har Staten betinget sig ret til at overtage Tadre Mølle igen, på samme vilkår som dennu overdrages DSI-TM.

Hvad betyder det for DSI-TM?

Alt fortsætter som hidtil. Vi skal stadig stille ejendommen til disposition for museumsdrift og naturformidling, og vi har stadig ansvaret for bygninger og arealer, men vi får mere arbejde og større ansvar. Desuden burde det blive lettere at rejse fondsmidler.

Hvad betyder det for Tadre Mølle?

Her fortsætter alt også som hidtil. Fredningsbestemmelserne gælder uanset ejerskab, men med ejerskabet kan DSI-TM tegne en fuld og nyværdiforsikring pr 31-12-18. Staten er selvforsikrende. Dvs. at hvis ulykken var ude, havde det været op til Staten at beslutte, om der skulle genopbygges eller ej.

Hvad betyder det for vores lejere, samarbejdspartnere, brugere og forpagter?

Her fortsætter alt som hidtil. Ingen vil blive berørt af ejerskiftet.

Hermed ønsket om en god jul og et godt nytår til jer alle og tak for jeres indsats, hjælp og engagement i 2018.