Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

2019 INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I TADRE MØLLES VENNER
Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 – ca.22
Østergade 1, Hvalsø

Gyldigt medlemskab kontrolleres ved indgangen, og stemmesedler udleveres.

DAGSORDEN
0. Velkomst ved formanden.
1. Valg af dirigent, som vurderer lovlig indkaldelse, og der vælges min. 2 stemmetællere.
Bestyrelsen foreslår Bjarne Jægerskou
2. Bestyrelsesberetning ved formanden + kort orientering fra laugene.
3. DSI-TMs formand orienterer om den nye situation for Tadre Mølle.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
7. Valg til bestyrelse – se nedenfor.
8. Eventuelt
Efterfølgende, hvis tid gives: Billedforedrag om Åstrup Kloster ved Bent Gottfredsen

SONY DSC


VALG TIL BESTYRELSE mm.
A) Valg af formand for 2 år:
Bent Brun Larsen – modtager genvalg
B) Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år:
Sven-Erik Raun, næstformand – modtager genvalg
Jørgen Søgaard – modtager genvalg
Bente Søderberg – modtager ikke genvalg
Hermed er antal bestyrelsesmedlemmer atter i overensstemmelse med vedtægterne, hvorfor pladsen ikke genbesættes.
C) Bestyrelsessuppleanter på valg for 1 år:
Ib Læsøe, gartner – modtager genvalg
Carsten Heldam, webb-master – modtager genvalg
D) Revisor på valg for 1 år:
Erling Svendsen – modtager genvalg
E) Revisorsuppleant på valg for 1 år:
Knud Petersen – modtager genvalg

Bestyrelsen vil være taknemlig for at blive orienteret om eventuelle andre kandidater inde generalforsamlingen.

Forplejning: Øl, vand, vin, kaffe, te og kage.

Pbv.
Karin Gottfredsen, sekretær